18.10.2011
SILK FARM S.C. Dominika Bednarowicz, Karolina Kulińska
ul. Łąkowa 3/5 bud. 15, 90-562 Łódź
NIP 728-275-62-72, REGON 100933036
biuro@silkfarm.pl

Ogłoszenie o zamówieniu / Zapytanie ofertowe

W związku z planowanym zakupem urządzenia:
Laser medyczny diodowy dwugłowicowy
prosimy o przesyłanie ofert zgodnie z poniższymi warunkami.

1. Termin i miejsce składania ofert
Do 03.11.2010 (w siedzibie podanej w nagłówku albo pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu) albo mailem).

2. Opis kryteriów
Cena brutto: 100%

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków:
Liczba punktów za kryterium cena będzie obliczana z użyciem następującego wzoru:
C = (Cmin / CB ) x 100 pkt
gdzie: C - wartość punktowa ceny, Cmin - cena brutto najniższej spośród wszystkich ofert, CB - cena brutto oferty badanej.

4. Czas realizacji:
Dostawa urządzenia powinna nastąpić do 15 grudnia 2011.

5. Opis przedmiotu zamówienia
Laser medyczny diodowy dwugłowicowy winien spełniać następujące parametry:
Długość fali światła laserowego: 800 nm; Moc efektywna: min. 1500W; Dostępne czasy impulsu: min. 30, 100, 400 ms (z automatyczna regulacją); Częstotliwość impulsu: do 3Hz; Liczba głowic: dwie.

Parametry mniejszej głowicy: powinna mieć wymiary powierzchni oddziaływania nie większe niż 10x10mm; dostarczać impuls o regulowanej gęstości energii do 100 J/cm2; posiadać chłodzoną końcówkę. Ponadto urządzenie winno być wyposażone w ekran instruujący i wyłącznik bezpieczeństwa.

Parametry większej głowicy: powinna mieć wymiary powierzchni oddziaływania nie mniejsze niż 21x21mm; powinna mieć system podciśnieniowego zasysania skóry (skutkujący zwiększeniem absorpcji energii). 


Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zapytania ofertowego / ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej, dla potrzeb porównania ofert, cena zostanie przeliczona po kursie średnim NBP z dnia otrzymania oferty. Ze zwycięskim oferentem zostanie zawarta pisemna umowa. Osobą do kontaktu jest p. Dominika Bednarowicz tel. 601 819 192.Dominika Bednarowicz, Karolina Kulińska
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.
Projekt współfinansowany z budżetu państwa.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego14.10.2011
SILK FARM S.C. Dominika Bednarowicz, Karolina Kulińska
ul. Łąkowa 3/5 bud. 15, 90-562 Łódź
NIP 728-275-62-72, REGON 100933036
biuro@silkfarm.pl

 

Informacja o wyborze dostawcyW związku z zapytaniem ofertowym z dnia 18.10.2011 dotyczącym zakupu urządzenia: „Laser medyczny diodowy dwugłowicowy” podaje się do publicznej wiadomości, że po analizie ofert, zgodnie z kryteriami (cena 100%) wybrana została oferta najkorzystniejsza spełniająca warunki zapytania, którą złożył:

COHERENT- LUMENISDERM
Wrocławska 37 A
31-503 Kraków.
Z poważaniem,


Dominika Bednarowicz, Karolina KulińskaFundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.
Projekt współfinansowany z budżetu państwa.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

OFERTA: